Phone: (715) 723-5585

Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Kho Mob

DAIM NTAWV NO PIAV QHIA TXOG KEV SIV COV NTAUB NTAWV KUAJ LOS KHO MOB TXOG NTAWM KOJ THIAB SIV LI CAS THIAB KOJ YUAV MUAB TAU COV NTAUB NTAWV NO LI CAS. THOV NYEEM KOM ZOO ZOO.

Tsoom Fwv Teb Chaws txoj cai toob kas kom tsev kho mob Hospital Sisters Health System (HSHS) thiab peb cov kws kho mob tuav cia tiv thaiv koj cov ntuab ntawv kuaj mob Protected Health Information (PHI). Txoj cai toob kas kom peb yuav tsum muab daim ntawv ceeb toom no rau koj thiab yuav tsum ua raws li cov ntsiab lus thiab tej yam kev kuaj mob uas sau cia rau daim ntawv ceeb toom tam sim no. Peb muaj cai muab daim ntawv ceeb toom no sau tshiab thiab muab daim ntawv ceeb toom sau tshiab no siv rau koj cov ntawv kuaj mob PHI uas peb khaws cia. Peb yuav qhia koj txog tej kev pauv ntaub ntawv tshiab no nyob rau Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Kho Mob hauv koos pis tawj ntawm peb lub website thiab hauv peb lub tsev kho mob.

DAIM NTAWV CEEB TOOM SIB KOOM TES
HSHS thiab cov chaw nyob uas nyob hauv qab tib tug tswv cuab thiab cov tswj tau nrog rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kho mob thiab pab pawg kws kho mob sib koom tes pab kho mob nyob rau peb cov chaw kho mob ua hauj lwm ua ke hu uas Organized Health Care Arrangement (OHCA). Nyob nrog rau OHCA, peb yuav qhia koj tej ntaub ntawv kho mob yog yauv tsim nyog pab kho tus mob, kev them nyiaj rau peb rau kev kho mob, thiab tshawb nqa kev kho mob xws li kev kuaj ntsuas tej yam uas ua kom zoo thiab kev ua kom zoo dua. Daim ntawv ceeb toom sib koom tes no qhia txog cov neeg kho mob thiab cov tswv cuab khiav dej num, nrog rau tham nrho cov neeg ua hauj lwm hauv tswv kho mob, cov kws kho mob, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm pab dawb, txoj kev koom nrog OHCA txoj kev siv thiab kev qhia koj tej ntaub ntawv kho mob. Yog Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Kho Mob no tau muab rau koj los ntawm cov chaw kho mob uas tau hais tseg no ces nws yuav yog qhov txaus siab ntawm txoj cai HIPAA yog tau muab daim ntawv ceeb toom no rau koj.

Cov chaw kho mob koom nrog HSHS OHCA muaj xws li;

Hauv lub xeev Illinois: HSHS St. Elizabeth’s Hospital, Belleville; HSHS St. Joseph’s Hospital, Breese; St. Joseph’s Hospital Immediate Care 365; HSHS St. Joseph’s Hospital, Highland; HSHS Holy Family Hospital, Greenville; St. Mary’s Hospital, Decatur; HSHS Good Shepherd Hospital, Shelbyville; St. Anthony’s Memorial Hospital, Effingham; HSHS Home Care Southern Illinois; HSHS Hospice Southern Illinois; HSHS St. John’s Hospital, Springfield; St. John’s Hospital Home Health; St. John’s Hospice; St. John’s Hospital Home Infusion; St. John’s Surgery Center, Montvale; St. John’s Surgery Suites; Prairie Diagnostic Center ntawm St. John’s Hospital; St. John’s Children’s Hospital; HSHS St. Francis Hospital, Litchfield; Clinton County Rural Health; Prairie Cardiovascular Consultants; HSHS Medical Group; Joslin Diabetes Center – Chaw ua hauj lwm txuas nrog HSHS Medical Group

Hauv lub xeev Wisconsin: HSHS St. Vincent Hospital, St. Vincent Home Health Care, St. Vincent Hospital Renal Dialysis Center thiab St. Mary’s Hospital Medical Center in Green Bay; HSHS St. Nicholas Hospital, St. Nicholas Home Health & Hospice thiab St. Nicholas Hospital Renal Dialysis Center hauv Sheboygan; HSHS St. Clare Memorial Hospital in Oconto Falls; HSHS Sacred Heart Hospital, Sacred Heart Heart & Vascular Center, Sacred Heart Obstetrics & Gynecology Clinic thiab Sacred Heart Behavioral Health Center hauv Eau Claire; thiab Sacred Heart Renal Dialysis Center in Eau Claire thiab Chippewa Falls; Sacred Heart Family Care in Arcadia thiab Osseo; St. Joseph’s Hospital thiab St. Joseph’s Home Health & Hospice hauv Chippewa Falls; St. Joseph’s Hospital Occupational Health thiab Medicine thiab St. Joseph’s Hospital Wound Care hauv Chippewa Falls thiab Eau Claire; LE Phillips-Libertas Treatment Center hauv Chippewa Falls; thiab Libertas Treatment Center hauv Green Bay; St. Clare Memorial Hospital cov tsev kho mob me txuas nrog, Prevea Health; thiab St. Gianna Clinic

Yog koj tsis paub tseeb tias koj tus kws kho mob puas koom tes nrog daim ntawv ceeb toom no los sis koj muaj lus nug txog peb txoj cai tiv thaiv ntaub ntawv kho mob no ces hu mus rau tus Tub Ceev Xwm uas Tiv Thaiv Ntaub Ntawv. (Privacy Officer).

Txhua lub sij hawm koj tau txais kev kho mob, tej zaum tej yam kho mob no yuav muab sau rau koos pis tawj los yog sau rau hauv ib daim ntawv tseg. Cov ntaub ntawv peb muab sau tseg muaj xws li kev qhia tus neeg ntawd yog leej twg thiab nyiaj txiag nrog rau kev kuaj mob xws li tu mob ntawm mob li cas, kev tshawb tau tu mob, kev kuaj tiav, kev kuaj ib cev, thiab tej yam uas yuav qhia txog kev kho mob. Tej yam qhia no pab peb ua tau li no:
– Npaj thiab tu koj tus mob
– Nrog koj cov kws kho mob tham txoj tej yam qhia no
– Sau tseg raws cai tej kev tu koj
– Soj ntsuam xyuas tias koj twb tau kev pab
– Soj ntsuam thiab txhim kho kev peb pab thiab qhov kev peb pab ua tau zoo li cas
– Muab kev qhia txog ntawm kev tshawb fawb txog tej yam tseem ceeb ntawm kev noj qab haus huv
– Kev kawm qhia kws kho mob thiab cov tub ntxhais kawm
– Muab kev qhia tej yam rau tom chaw kho mob los pab tej kev npaj thiab kev phais

RAWS LI TXOJ CAI, PEB MUAJ PEEV XWM SIV LOS SIS QHIA TAWM TAU KOJ COV NTAUB NTAWV KHO MOB TXAWM TSIS TAU CAI LOS NTAWM KOJ RAU TEJ KEV HOM PHIAJ TOM QAB NO:

Kev kho mob. Tej zaum peb yuav qhia tau rau tus neeg, hauv xov tooj, xa ntawv, hauv fax los sis koos pis tawj txog koj tej ntaub ntawv kho mob PHI mus rau koj tus kws kho mob, cov neeg saib xyuas neeg mob, cov neeg kuaj mob, los sis lwm cov neeg uas koom tes pab tu thiab kho koj. Piv txwv li, tus kws kho mob yauv siv tej yam qhia hauv koj cov ntaub ntawv kho mob cov los txiav txim seb txoj kev kho twg yuav zoo dua rau koj, xws li muab tshuaj los sis phais, yuav qhia tau zoo dua txog kev pab koj kev noj qab haus huv. Tej yam qhia no yuav sau tseg rau hauv koj tej ntaub ntawv kho mob kom lwm tus kws kho mob thiaj li paub txiav txim txog kev tu koj. Xws li kev cai los ntawm Illinois thiab Wisconsin peb mam nug kev tso cai los ntawm koj ua ntej peb qhia txog koj tej ntaub ntawv kuaj puas hlwb los sis mob ej HIV mus rau lwm tus kws kho rau txoj kev pab kho koj.

Kev them nqi. Tej zaum peb yuav siv los sis qhia tau koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau kev ntaus nqi los sis kev sau nqi los ntawm koj, koj lub is saws las los sis lwm tus neeg koom tes nrog koj them koj cov nqi kho mob. Piv txwv li, tej zaum peb yuav qhia txoj koj tus mob, txoj kev kho mob, kev kuaj los kev kho tiav, los sis kev kho tau li cas mus rau koj lub is saws las kom peb tau txais nyiaj them rau cov nqi, tsuas ua tsis tau yog tias muaj kev txwv raws li kev hais hauv daim ntawv no. Xws li kev cai los ntawm Illinois thiab Wisconsin peb mam nug kev tso cai los ntawm koj ua ntej peb qhia txog koj tej ntaub ntawv kuaj puas hlwb los sis mob ej HIV mus rau lwm tus kws kho rau txoj kev pab kho koj.

Kev Ua Hauj lwm ntawm Kev Tu Mob Nkeeg. Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv kho mob PHI los pab kho txoj kev kuaj mob thiab kev ntaus nqi uas peb tau muab kom zoo dua. Qhov no tej zaum yuav xam txoj kev soj ntsuam cov kws kho mob kev tu koj, cov neeg saib xyuas koj tus mob thiab lwm cov kws kho mob, los sis muab koj txoj kev kho mob piv nrog lwm tus neeg mob txoj kev kho ib yam koj saib zoo li cas. Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv kho mob pab qhia cov tub ntxhais kawm ntawv uas yuav pib los ua hauj lwm kho mob thiab pab qhia peb cov neeg ua hauj lwm tam sim no kom paub ntau tshaj no. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv PHI mus rau tej chaw uas muab cai pom zoo, ntawv pov thawj thiab koom haum ua daim ntawv tso cai los soj ntsuam peb kev kho mob.

Phau Ntawv Qhia Tej Yam Txog Lub Tsev Kho Mob. Yog tias koj tsis hais tias koj tsis pom zoo, thaum koj tuaj pw tom tsev kho mob los sis tuaj nyob kuaj tsis ntev peb yuav sau koj npe, hoob koj nyob pw thiab koj tej kev cai ntseeg, kev cai dab qhuas, rau hauv peb phaus ntawv qhia txog chaw nyob hauv peb lub tsev kho mob. Tej zaum peb yuav qhia tej yam uas tau sau tseg hauv peb phaus ntawv rau tib neeg nug txog koj lu npe los sis rau lub tsev teev ntuj yog lawv tau nug.

Kev Qhia thiab Sib Txuas Lus nrog Tsev neeg thiab Cov Phooj ywg. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau koj tsev neeg, tus neeg sawv cev ntawm koj los sis lwm tus neeg saib xyuas tu koj los sis them koj nqi kho mob, los qhia rau lawv txog qhov chaw koj nyob, koj tus mob zoo li cas lawm xwb, los sis thaum koj tuag. Tej zaum peb yuav qhia tau koj cov ntaub kho mob PHI mus rau cov chaw pab soj ntsuam tej lub sij hawm pej xeem muaj kev puas tsuaj. Peb mam muab sij hawm rau koj qhia tias koj yuav pom zoo los tsis pom zoo ua ntej yuav qhib koj cov ntaub ntawv nyob rau tej lub sij hawm puas tsuaj zoo li no. Yog koj tsis muaj peev xwm hais tias yuav pom zoo los tsis pom zoo txog kev qhia no, los sis thaum muaj xwm ceev, peb mam li siv kev txiav txim zoo sib txuas lus nrog koj tsev neeg los sis lwm cov neeg.

Kev Sib Txuas Lus rau Koj. Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv qhia koj txog koj cov sij hawm teem tseg, qhia koj txog kev kuaj tiav, los sis qhia txog lwm yam kev pom zoo kho koj tus mob los sis qhia txoj tej yam kev kuaj tej zaum koj xav paub ntxiv txog los sis muab ntawv ntsuam xyuas rau koj txog koj tej kev kuaj mob.

Kev Hais Plaub Ntug thiab Cov Thawj Tswj. Tej zaum peb yuav qhia tau koj cov ntaub ntawv kho mob mus rau ib qhov chaw twg yog tias tsev hais plaub ntug tau txib. Nyob rau qhov feem ntau yog qhov kev thov ntaub ntawv no yog los ntawm tsev hais plaub, txoj cai thov ntawv ntaub ua ntej hais plaub ntug, los sis kev thov lwm yam los ntawm tus neeg tuav hauj lwm txib, yuav tsum tau cai los ntawm koj ua ntej qhia txog tej ntaub ntawv no.

Yuav Tau Ua los sis Tau Cai los Ntawm Kev Cai Lijj Choj. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus rau kev cai lij choj rau tej yam xws li txheeb xyuas los sis nrhiav tus neeg ua txhaum plaub, tus neeg khiav nkaum los tus neeg ploj lawm, tus neeg raug tsim txom, kev tsis saib xyuas los tsis ua raws li tsev hais plaub txib los sis rau cov neeg tswj cai lub hom phiaj. Ntxiv qhov no, raws li txoj cai tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv PHI mus rau cov neeg kho mob uas nyob rau hauv tub ceev xwm kev saib xyuas los sis nyob rau hauv tsev loj cuj.

Kev ua Rau Cov Neeg Saib Xyuas Pej xeem. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau cov qhov chaw saib xyuas pej xeem rau kev noj qab haus huv. Cov kev no muaj thiab tsis tas li no xwb: tiv thaiv los sis tswj kab mob, kev raug mob los sis xiam oob khab; qhia txog kev tuag; qhia mus rau tej chaw rau npe xws li chaw sau npe rau mob kheeb xawm (cancer) los sis cov chaw zoo li ntawd; qhia txog kev noj tsis haum tshuaj los sis muaj teeb meem nrog tej yam khoom twg; qhia pej xeem txog cov khoom siv uas siv tsis tau es xa rov qab; qhia rau tus neeg uas tej zaum kis tau kab mob los sis tej zaum muaj feem yuav kis tau los kis rau lwm twg los sis kev mob mob li cas; thiab yuav qhia mus rau tsoom fwv tsim nyog pab txog yog hais tias peb ntseeg tau tias tus neeg mob tau muaj kev tsim txom, kev tsis saib xyuas, los sis kev ua phem sib ntaus. Peb thiaj li yuav qhia tau xwb yog tias tau cai los ntawm koj los sis yog thaum txoj kev cai toob kas thiab muaj cai yuav cov ntaub ntawv no.

Kev Ntsuam Xyuas Ntawm Kev Noj Qab Nyob Zoo. Tej zaum peb yuav qhia tau koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus rau tej chaw ua hauj lwm uas ntsuam xyuas peb tej kev ua hauj lwm; tej zaum yuav muaj xws li kev txheeb xyuas, kev tshawb nrhiav, thiab soj ntsuam txog kev tu mob los sis kev pab cuam los ntawm tsoom fwv. Piv txwv li, tej zaum peb yuav qhia koj cov ntawv kho mob PHI mus rau cov chaw tswj kev cai sau xyuas txog peb kev kho mob.

Kev tuag. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus rau tus thawj coj ua hauj lwm hauv tsev pam tuag yog hais tias toob kas thiab rau neeg ua hauj lwm tshuaj xyuas tus neeg tuag los sis tus kws kho mob kuaj neeg tuag kom txheeb xyuas tus neeg tuag npe, yog vim li cas thiaj tuag, los sis kuaj lwm yam raws li los ntawm txoj cai. Piv txwv li, tej zaum peb yuav qhia ntaub ntawv kuaj kab mob ej HIV mus rau tus thawj coj ua hauj lwm hauv tsev pam tuag los sis lwm tus neeg pam neeg tuag mus faus.

Khoom Hauv Nrog Cev, Qhov muag los Cev Nqaij Mos Pub Dawb. Tej zaum peb qhia tau koj cov ntaub ntawv PHI kho mob los pab txhawb txog kev pub dawb thiab hloov tej khoom hauv nrog cev, qhov muag thiab cev nqaij mos.

Kev Tshawb Fawb. Tej zaum peb yuav siv thiab qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus ua kev tshawb fawb caij nyoog uas tsim nyog thiab tsuas yog tom qab tau kev tshwj xeeb pom zoo ua.

Kev Pab Cuam Pub Dawb. Tej zaum peb yauv siv koj cov ntaub ntawv txog ntawm koj, muaj xws li tab sis tsis tag rau ntawm koj lub npe, qhov chaw nyob, yog txivneej los pojniam, hnub yug, tus kws kho mob, chaw kho mob thiab kev kho tau li cas lawm, hu rau koj txog ntawm peb txoj kev thov nyiaj thiab kev pab txhawb nqa tej yam tseem ceeb rau peb chaw kho mob los ntawm Hospital Sisters of St. Francis Foundation. Koj thov tawm tau ntawm kev txais sib txuas lus thov nyiaj los ntawm peb thaum lub sij hawm twg los tau tag.

Tej Yam ua Hem Loj rau Kev Noj Qab Nyob Zoo los sis Kev Nyab Xeeb. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau cov qhov chaw tau cai yog tias peb ntseeg tau hais tias nws yuav tiv thaiv los sis ua kom muaj tsawg thiab pab rau tej yam uas yuav muaj tshwm sim hem ntawm tej kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb rau koj los sis pej xeem. Piv txwv li, tej zaum peb yuav qhia koj cov ntawv mob PHI mus rau chaws ua hauj lwm muab ntaub ntawv tsav tsheb (Department of Transportation) yog tias koj cov tej kev mob nkeeg muaj kev cuam tshuam nrog koj kev peev xwm tsav tsheb.

Tsoom fwv lub Luag hauj lwm Tshwj Xeeb. Tej zaum peb yuav siv los qhia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau tsoom fwv lub luag ua hauj lwm tshwj xeeb. Piv txwv li, tej zaum peb qhia cov ntawv kho mob PHI mus rau tsoom fwv cov chaw hauj lwm rau teb chaws kev nyab xeeb ruaj tseg los sis rau hauj lwm kev laj lim tswv yim, tsev kaw neeg thiab lwm yam qhov chaw uas tswj txoj cai yog toob kas los ntawm txoj cai.

Kev Them Rau Tus Neeg Ua Hauj lwm Raug Mob Pem Hauj lwm. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv kho mob rau cov neeg tsim nyog paub uas ua hauj lwm raws li txoj cai them rau tus neeg raug mob tom hauj lwm. Piv txwv li, tej zaum peb your qhia koj qhov chaw ua hauj lwm txog koj cov ntaub ntawv kho mob ntawm qhov uas raug mob pem hauj lwm.

Qhia Ntaub Ntawv Kho Mob/Sib Pauv Ntaub Ntawv Kho Mob. Tej zaum peb yuav tuav cia koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau hauv qhov chaw tuav qhia tau cov ntaub ntawv hauv koos pis tawj. Daim ntawv teev npe cov neeg uas qhib tau cov ntaub ntawv mob muaj nyob rau hauv koos pis tawj los sis hu tau rau neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer). Yog tias koj tsis hais tias koj tsis pom zoo, tej zaum peb yuav xa tau koj cov ntaub ntawv kho mob mus rau kev siv pauv ntaub ntawv hau koos pis tawj, electronic health information exchange (HIE). Kev koom tes nrog HIE tso cai rau peb thiab lwm cov kws kho mob saib thiab siv tau koj cov kev kuaj mob txog ntawm koj rau txoj kev kho koj, kev them nqi thiab kev dhia dej num kho mob.

Kev Lag Luam thiab Kev Muag. Peb yuav tsum tau koj kev tso cai ua tej yuav siv koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus rau kev lag luam los sis tej yam kev muag, raws li txoj cai. Piv txwv li, Peb yuav tsum tau koj kev tso cai yog tias peb xav siv koj cov ntaub ntawv kho mob sau rau hauv ib tsab ntawv uas luam tawm txog lub tsev kho mob. Koj yuav thim tau kev tso cai no txhua lub sij hawm.

Lwm Yam Siv Tau ntawm Koj Cov Ntawv Kho Mob. Peb yuav tsum nug kom koj sau daim ntawv tso cai ua ntej yuav siv los qhia tawm koj cov ntaub ntawv kho mob PHI mus rau lwm yam kev siv uas tsis muaj sau cia hauv daim ntawv ceeb toom no. Koj thim tau koj daim ntawv sau tso cai tawm tau txhua lub sij hawm.

TXOJ CAI NTAWM KOJ COV NTAUB NTAWV KHO MOB. Koj muaj txoj cai:

Tsawb Xyuas thiab Taxis Tau Cov Ntaub NtawvLuam Kho Mob PHI. Tsuas yog lwm yam tsis tau xwb, koj yeej muaj txoj cai saib thiab txais tau ntaub ntawv luam txog ntawm koj kev kho mob PHI. Yog hais tias peb tsis kam rau qhov koj thov rov xyuas los sis luam ntaub ntawv koj muaj txoj cai muab peb qhov kev tsis kam rov los xyuas dua. Tej zaum peb yuav kom koj them nqi me ntsis rau qhov kev luam ntaub ntawv thiab xav koj cov ntaub ntawv kho mob tuaj. Thov hu rau peb cov ua hauj lwm hauv Health Information Management rau kev rov xyuas los sis kev thov luam cov ntaub ntawv kho mob PHI txog ntawm koj.

Kev Thov Hloov Koj Cov Ntaub Ntawv Kho Mob PHI. Yog tias koj ntseeg tias koj cov ntaub ntawv kho mob tsis yog lawm koj muaj cai thov kom peb muab hloov tau. Peb mam li rov saib koj qhov kev thov thiab mam sau ntawv qhia rau koj txog peb kev txiav txim. Yog peb tsis kam ua li koj kev thov muaj peev xwm thov tuam rooj plaub ntug rau peb qhov kev txiav txim. Thov sau daim ntawv thov hloov ntaub ntawv xav mus rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer).

Thov Kev Txwv rau Tej Yam Tsis Pub Siv thiab Qhia Tawm. Koj muaj txoj cai thov kev txwv rau peb txoj kev siv los sis qhia tawm koj cov ntaub ntawv kho mob ntawm txoj kev kho, nqi them, kev dhia dej num tu mob, kev tham qhia nrog rau tsev neeg los phooj ywg los qhia rau cov chaw ua hauj lwm rau kev puas tsuaj. Peb tsis tas yuav pom zoo los tso cai rau tej kev thov no. Peb mam hwm koj txoj kev thov txwv tsis qhia tawm koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau koj lub is saw las rau txoj kev them nqi thiab siv rau kev dhia dej num kho mob thiab yog tias tsis yog toob kas los ntawm txoj cai li choj ces yog koj los sis ib tug neeg koj muab cai rau them tag nrho cov nqi nrog nyiaj ntsuab ces peb yuav txwv. Thov sau daim ntawv thov kev txwv mus rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer).

Kev Soj Ntsuam Kuaj Tej Yam Khoom Siv. Yog tias koj tau txais tej yam khoom coj los siv kuaj ntsuam tus mob, koj yuav txwv tau kev tso tawm koj lub npe, chaw nyob, xov tooj, naj npawb social security los sis lwm yam uas yuav qhia rau es cov tau los siv soj ntsuam kuaj tej yam khoom siv ntawd.

Kev Thov Txais Ntaub Ntawv Kho Mob Tsis Pub Lwm Tus Neeg Paub. Koj muaj cai txais koj cov ntaub ntawv kho mob los ntawm tej txoj hau kev los sis tej qhov chaw. Thov hais qhia thaum lub sij hawm koj cuv npe los sis sau daim ntawv thov mus rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer).

Kev Txais Cov Ntawv Qhia Qhov Chaw Twg Yuav Tsum Tau Qhia Tawm Koj Cov Ntaub Ntawv Kho Mob PHI. Koj muaj txoj cai thov tej hom ntaub ntawv uas qhia qhov chaw twg uas yuav tsum tau qhia tawm koj cov ntaub ntawv kho mob PHI rau. Peb mam muab cov ntawv no txij li 12 lub hli pub dawb; peb yuav kom them nqi rau cov ntaub ntawv uas thov tom qab ntawd. Thov hu rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer) rau koj qhov kev thov no.

Txais Daim ntawv Luam Ceeb Toom No. Koj muaj cai txais Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Ntaub Ntawv Kho Mob. Peb yuav hloov peb kev tiv thaiv raws li sau hauv daim ntawv no thaum lub sij hawm twg los tau. Kev hloov peb txoj kev tiv thaiv no yuav hloov tag nrho cov ntaub ntawv kho mob PHI peb khaws tseg. Koj rov saib xyuas tau peb cov ntuab ntawv tam sim no nyob rau hauv peb lub website, ntawm chaw sau npe/tus neeg ua hauj lwm cuv npe nyob rau peb cov chaw ua hauj lwm, los sis hu rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer).

www.steliz.org
www.sacredhearteauclaire.org

www.stjoebreese.com
www.stjoeschipfalls.org

www.stjosephshighland.org
www.stmgb.org
www.stmarysdecatur.com 
www.stvincenthospital.org

www.stanthonyshospital.org 

www.prevea.com
www.st-johns.org
www.prairiecardiovascular.com
www.stfrancis-litchfield.org

www.hshsmedicalgroup.org

www.stclarememorial.org

www.hshsholyfamily.org

www.stnicholashospital.org 
www.hshsgoodshepherd.org


Kev Txais Daim NtawvHla Dhau Cai ntawm Koj Cov Ntaub Ntawv Kho Mob PHI. Raws li txoj cai, koj muaj cai txais daim ntawv qhia rau koj yog tias koj tej ntawv kho mob mag tshawb xyuas, nkag tau mus saib, tau coj los siv los sis tau tso tawm es tsis tau kev tso cai siv.

Sau Ib Daim Ntawv Tsis Txaus Siab. Koj muaj txoj cai sau ib daim ntawv tsis txaus siab. Yog koj muaj kev txhawj xeeb tias txoj cai tiv thiav koj ua tsis ncaj ncees los yog ua txhaum, koj sau ib daim ntawv tsis txaus siab rau peb los sis rau tus neeg tuav ntaub ntawv Secretary of the Department of Health thiab Human Services Office of Civil Rights. Koj daim ntawv tsis txaus siab yuav tsis muaj kev cuam tshuam ntawm kev saib xyuas thiab kev kho koj uas peb pab rau koj tam sim no los sis rau yav tom ntej. Yog xav sau daim ntawv tsis txaus siab nrog peb no thov tiv tauj rau tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntaub ntawv (Privacy Officer):

Tus neeg dhia hauj lwm tuav tiv thaiv ntawv ntawv (Privacy Officer)

Privacy Officer
Responsibility Department
2661 Co Hwy I
Chippewa Falls, WI 54729
715-717-3755

Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Ntaub NtawvKho Mob no siv pib January 16, 2017 thiab yuav siv kom txog rau thaum peb muab sau tshiab.

This Notice of Privacy Practices is effective January 16, 2017 and will remain in effect until we revise it.

HSHS does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in its health programs and activities.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al HSHS Sacred Heart Hospital 1-715-717-4121 HSHS St. Joseph’s Hospital 1-715-723-1811 (TTY: 711).

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau HSHS Sacred Heart Hospital 1-715-717-4121 HSHS St. Joseph’s Hospital 1-715-723-1811 (TTY: 711).

Notice of Nondiscrimination:  English

Language Assistance:  Español | Hmoob | Deutsch | Français | 繁體中文 | Deitsch | Polski | العربية | Русский | Italiano | Tagalog | हिंदी  | ພາສາລາວ | 한국어 | Tiếng Việt | اُردُو |